Upadek Adama i Ewy – co jest przyczyną grzechu?

Źródłem pierwszego grzechu był zakazany kontakt płciowy Ewy z szatanem. Świadczy o tym Pismo Święte. W idealnym świecie stworzonym przez Boga nie ma miejsca dla szatana, nie ma grzechu i nie ma piekła. W ideale stworzonym przez Ojca w Niebie było miejsce wyłącznie dla szczęścia. Człowiek jednak utracił swoją pierwotną wartość z powodu grzechu i zamiast czekającego go raju, stworzył piekło jako miejsce swojego przebywania.

Co jest przyczyną grzechu?

Chrześcijanie, powołując się na przekaz Biblii wierzą, że pierwsi ludzie stworzeni przez Boga zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Czyn ten był początkiem grzechu i sprowadził na ludzi śmiertelność. Ale czy to drzewo było rzeczywistym drzewem? Biblia w wielu przypadkach stosuje metafory i symbole. Czy tak było tym razem? Co więc na prawdę było przyczyną pierwszego grzechu? Jaką prawdziwą naturę posiada szatan?

Drzewo poznania dobra i zła jest symbolem

Drzewo poznania dobra i zła to jest symbol. Aby to zrozumieć, trzeba zadać sobie pytanie: dlaczego Ojciec w Niebie, kochający swoje dzieci, miałby pozostawiać w ich zasięgu tak kuszący i niebezpieczny owoc, że mógłby doprowadzić do ich upadku? (Rdz 3:6).

Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza stwierdził że “Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym” (Mt 15:11). Te słowa Jezusa Chrystusa świadczą, że nic co jest jadalne, nie może przyczynić się do upadku człowieka. Bardzo nieprawdopodobne jest, że tak miłosierny Ojciec w Niebie jedynie dla eksperymentu i sprawdzenia tego, czy człowiek będzie mu posłuszny, testowałby go aż tak przebiegle, że próba, której jego dzieci byłyby poddane, mogłaby doprowadzić do ich śmierci.

Owoc drzewa poznania dobra i zła symbolizuje więc coś tak niebywale pożądanego i tak bardzo rozbudzającego, że nawet lęk przed śmiercią, o której ostrzegał Ojciec w Niebie, nie odwiódł Adama i Ewy od jego spożycia.

Nadzieja dla upadłego człowieka

Zanim określimy, czego symbolem jest zakazany owoc, musimy przyjrzeć się drzewu poznania dobra i zła, z którego on wyrósł. Aby to zrobić, trzeba najpierw zrozumieć jakie jest znaczenie drzewa życia, które stało obok.

Dosięgnięcie drzewa życia było wielką nadzieją Izraelitów, opisaną w Starym Testamencie: “Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia.” (Prz 13:12). Było ono również nadzieją chrześcijan, żyjących od czasów Jezusa Chrystusa do dzisiejszego dnia: “Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.”(Ap 22:14).

Ponieważ nadzieją dla upadłego człowieka jest drzewo życia, można wyciągnąć wniosek, że nadzieją Adama i Ewy przed ich upadkiem także było drzewo życia. Zgodnie z tym co jest napisane w Księdze Rodzaju (Rdz 3:24), Adam po tym jak popełnił grzech, nie mógł dosięgnąć drzewa życia i pozostało ono tylko nadzieją, dla upadłego w tym momencie człowieka. Tak więc drzewo życia jest symbolem czegoś, co zostało utracone na skutek upadku i jest nieosiągalne aż do tej pory.

Jakie było pragnienie Adama, dorastającego w Ogrodzie Eden? Miał on wtedy nadzieję, że osiągnie doskonałość. Gdyby Adamowi udałoby się zostać doskonałym człowiekiem, to zrealizowałby w ten sposób ideał stworzenia. Wszyscy jego potomkowie również mogliby osiągnąć doskonałość, w ten sposób tworząc Królestwo Niebieskie na Ziemi. Ale Adam upadł i z tego powodu Bóg postawił cherubina z mieczem gorejącym przy wejściu do ogrodu Eden, by zagrodził drogę do drzewa życia (Rdz 3:24).

Cel stworzenia nie został zrealizowany

Tak więc cel stworzenia nie został zrealizowany, a Adam stał się fałszywym drzewem życia (upadłym człowiekiem), którego potomkowie również byli fałszywymi drzewami życia. W konsekwencji, musi pojawić się na Ziemi prawdziwe drzewo życia, do którego będzie mogła wszczepić się cała ludzkość i w ten sposób powrócić do Ogrodu Eden, lub do Królestwa Niebieskiego na Ziemi. Z tego powodu Jezus Chrystus był przedstawiany jako Drzewo Życia w Starym Testamencie i Pan Powtórnego Przyjścia został w podobny sposób przedstawiony w Nowym Testamencie. Dlatego celem zbawienia jest odnowa Drzewa Życia utraconego w Ogrodzie Eden (Rdz 2:9) do Drzewa Życia wspomnianego w Objawieniu św.Jana (Ap 22:14). Drzewo życia symbolizuje więc doskonałego Adama.

Ewa partnerką Adama

Bóg który stworzył Adama, stworzył również Ewę, aby była jego partnerką. Dlatego jeżeli znajdujemy w Ogrodzie Eden drzewo symbolizujące męskość, to musiało tam znajdować się także drzewo symbolizujące żeńskość. Tym drzewem było Drzewo Poznania Dobra i Zła, które według opisu stało obok Drzewa Życia. A więc to drzewo symbolizowało Ewę. Stanie się to bardziej oczywiste, gdy zrozumiemy, co symbolizował wąż.

W Apokalipsie św. Jana jest napisane: “I został strącony wielki Smok , Wąż starodawny , który się zwie diabeł i szatan , zwodzący całą zamieszkałą ziemię , został strącony na ziemię , a z nim strąceni zostali jego aniołowie.” (Ap 12:9). W tych wersetach Apokalipsy, szatan został opisany jako starodawny wąż. Ten wąż, który został zrzucony z nieba, został stworzony jako istota dobra, która rozwijała się do doskonałości. Ta duchowa istota mogła rozmawiać z człowiekiem, znała wolę Boga i mogła oszukiwać człowieka. Po upadku stała się szatanem i nadal posiadała możliwość wpływania na umysł i ciało człowieka w różnoraki sposób.

Kim była istota, która mogła to uczynić? Tą postacią mógł być tylko jeden z aniołów. To oznacza, że któryś anioł grzesząc wystąpił przeciw Bogu, upadł a następnie stał się złym szatanem. Święty Piotr napisał „ Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd” (2P 2:4). A w księdze Izajasza jest napisane: „Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki?” (Iz 14:12).

Na czym polegał więc grzech anioła? Możemy o tym przeczytać w liście Judy: “aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dni; jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała ” (Jud 1:6-7). Na tej podstawie można stwierdzić, że anioł zgrzeszył poprzez sprzeczny z zasadą, niedozwolony kontakt seksualny.

Na czym polegał grzech pierworodny?

Na czym polegał grzech pierwszych ludzi? W księdze Rodzaju (Rdz 3:7) czytamy, że po upadku Adam i Ewa, którzy zgrzeszyli z wężem, zawstydzili się swojej nagości i przykryli swoje narządy seksualne. Ponieważ częścią ludzkiej natury jest ukrywanie tego, co jest złe, czy to oznacza, że ludzie również upadli poprzez akt niemoralnej miłości?

W księdze Hioba jest napisane: „ Czy taiłem jak inni przestępstwa i grzech swój chowałem w zanadrzu?” (Hi 31:33). (w innym tłumaczeniu Biblii – „… w swoim łonie.”) To wskazuje, że grzech który popełnił Adam był związany z jego narządami seksualnymi. Jaki czyn sprzecznej z zasadą miłości mógł popełnić człowiek w Ogrodzie Eden, ryzykując przy tym swoim życiem?

W ogrodzie Eden, Adam i Ewa budowali wzajemną relację jako brat i siostra, a po osiągnięciu dojrzałości, mieli zostać wyświęceni do małżeństwa, aby stworzyć pierwszą doskonałą rodzinę i wypełnić Boży ideał stworzenia. W Ewangelii Jana można jednak znaleźć słowa Jezusa: „Wy macie diabła za ojca” (J 8:44) które wskazują na to, że wszyscy upadli ludzie należą do szatana. Innymi słowy, przodkowie ludzkości poprzez zakazaną relację z aniołem doprowadzili do sytuacji, w której szatan został ich ojcem i ojcem ich potomków: fałszywym ojcem ludzkości.

Adam i Ewa, opuszczając swojego prawdziwego Ojca w Niebie, zjednoczyli się z fałszywym ojcem- diabłem. Dlatego w liście do Rzymian czytamy: „my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów” (Rz 8:23). Jan Chrzciciel również określił upadłego człowieka synem szatana (Mt 3:7) i nawet Jezus mówił: „plemię żmijowe” (Mt 23:33).

Grzechem pierwszych ludzi były zakazane relacje seksualne

Podsumowując, ponieważ Drzewo Poznania Dobra i Zła symbolizuje Ewę, to owoc dobra i zła jest symbolem miłości Ewy. Fakt, że Ewa zjadła owoc z Drzewa Poznania Dobra i Zła oznacza, że miała zakazaną relację seksualną z szatanem. Fakt, że dała ten owoc Adamowi, wskazuje, że skusiła Adama do zakazanych stosunków seksualnych.

A więc początkiem grzechu ludzkości nie jest to, że ludzie zjedli dosłowny owoc, ale że mieli zakazaną relację miłości. W ten sposób ustanowiona została upadła linia krwi, poprzez którą grzech pierworodny jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.

To objaśnia dlaczego na przestrzeni historii wszystkie wielkie religie zaliczały cudzołóstwo do najcięższych grzechów, a Izraelici musieli się poddawać obrzezaniu, jako warunek odkupienia, by stać się wybrańcami Boga.

Jesteśmy w stanie pokonać inne grzechy na drodze wysiłków społecznych lub ekonomicznych, ale mimo różnorakich wysiłków i ciągłej poprawy warunków życia, tendencja człowieka do niemoralności w sferze seksualnej tylko wzrasta. I nikt nie może tego w pełni kontrolować.

Ponieważ zbliżają się Dni Ostatnie to szatan ciągle próbuje udaremnić pierwotny plan Boga dla człowieka. Wynika to z faktu, że upadek przodków ludzkości miał formę nawiązania nieprawych relacji z archaniołem, które postawiły go w pozycji naszego fałszywego ojca. Potomkowie Adama i Ewy stworzyli grzeszny świat konfliktów i nie należą do Boga, ale do sfery grzechu, a szatan jako jej pan ma możliwość wpływania na ich postępowanie.

Chociaż Bóg stworzył nasz świat i cały wszechświat, to nigdy nie był w stanie panować nad nim. Zamiast tego, szatan stał się fałszywym panem tego świata (J 12:31, 2Kor 4:4) i rządzi nim nieustannie.

Zgodnie z zasadą stworzenia człowieka, Bóg miał osiągnąć cel stworzenia poprzez miłość. Dlatego miłość jest źródłem ludzkiego życia i szczęścia. A ponieważ człowiek sam zdradził to niebiańskie prawo poprzez nadużycie miłości, szatan przynosi cierpienie ludzkości poprzez swoją fałszywą miłość i bezprawne panowanie. Szatan jest odpowiedzialny za rozbicie wszelkich ideałów ludzkiej rodziny.

Meet the Author

Wojciech
Wojciech

Przez wiele lat szukaliśmy prawdziwego kościoła i dużo modliliśmy się z pytaniem o to który z nich jest prawdziwy. Duchem świętym dostaliśmy nakaz organizacji nowej religii. My nie chcieliśmy zakładać nowego kościoła, jednak działalność dotychczasowych religii nie pozwalała nam wierzyć w prawidłowy sposób. Dlatego powołany został Kościół Jezusa Chrystusa Droga Prawda i Życie.

0 comments… add one

Leave a Comment